top of page

§1 Definition och målsättning 

Tango Norteño är en religiöst och politiskt obunden dansförening som på ideell basis skall vara ett forum för den som vill dansa argentinsk tango i Umeå. Argentinsk tango är ett av UNESCO:s immateriella kulturarv. Föreningen skall verka för att sprida och förankra intresset för argentinsk tango och dess kultur i Umeå med omnejd. Föreningen skall bereda tillfällen för medlemmarna att lära sig dansa argentinsk tango samt arrangera träningstillfällen och sociala danstillfällen. 

§2 Medlemskap 

Som medlem räknas den som erlagt av årsmöte fastställd avgift för medlemskap. Det kalenderår man går sin första grundkurs är man medlem utan att erlägga avgift. 

§3 Paragrafen borttagen vid årsmöte 20190312 

Hedersmedlem kan utses av årsmöte på förslag från en eller flera medlemmar i föreningen. Hedersmedlem skall räknas som ständig medlem och behöver inte betala medlemsavgift. 

§4 

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för föreningens medlemmar, dock ej styrelsemöten. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. 

§5 

Medlem som inte senast vid årsmötet förnyar sitt medlemskap genom att erlägga fastställd avgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem som på ett uppenbart sätt gravt har motarbetat föreningens verksamhet eller allvarligt skadat föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmöte, eller två på varandra följande medlemsmöten. Beslut om återinträde för medlem som en gång uteslutits ur föreningen fattas likaledes av årsmöte, eller två på varandra följande medlemsmöten. 

§6 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att se till att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; verkställa beslut som fattas av årsmötet; ansvara för och förvalta föreningens medel; samt förbereda årsmöten och medlemsmöten. 

§7 

Styrelsen består av ordförande och fyra till sex ledamöter, som samtliga väljs av årsmöte. Årsmötet kan välja en till två suppleanter. Styrelseledamöterna bör väljas för en mandatperiod på två år, men kan väljas för en mandatperiod på ett år. Styrelsen utser därefter inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare, läraransvarig och registeransvarig för den närmaste mandatperioden. 

§8 

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om ordförande och samtliga övriga ledamöter kallats till sammanträdet senast tre dagar i förväg och minst hälften av dem är närvarande. Styrelsen får kalla enskild person som adjungerad ledamot, men denna äger ej rösträtt, endast yttrande- och förslagsrätt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

§9 

Ordföranden leder styrelsens arbete. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. Sekreteraren ansvarar för att beslutsprotokoll förs vid styrelsens sammanträden, samt registrerar och förvarar skrivelser. Kassören ansvarar för att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, samt för medlemsmatrikel och inventarieförteckning. De uppgifter som faller under sekreterarens och kassörens ansvar kan vid behov delegeras till annan medlem i föreningen, av föreningen anställd person, eller annan samarbetspartner. Registeransvarig ansvarar för att personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. 

§10 

Vid händelse av ordförandens avgång under mandatperioden träder vice ordförande in som ny ordförande fram till mandatperiodens slut. 

§11 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer av ordförande och kassör var för sig eller enligt styrelsens beslut. 

§12 Verksamhets- och räkenskapsår 

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte följande år. 

§13 Revision 

Styrelsen skall på begäran tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. När det gäller revision av det senaste räkenskapsåret skall ovanstående material tillhandahållas revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisorer väljs av årsmöte för en tid av ett år. 

§14 Årsmöte 

Årsmöte hålls i mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan årsmöte. Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna, revisionsberättelsen och förslag från styrelsen eller medlemmarna tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 

§15 Vid årsmöte förekommer följande ärenden 

1. Öppnande av mötet. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 

4. Fastställande av dagordningen. 

5. Val av mötesordförande samt mötessekreterare. 

6. Val av två protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara 

rösträknare. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste 

verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av 

medlemsavgifter. 

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget samt behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast tre veckor före mötet. Förslagen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 

12. Val av: -föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande -fyra till sex ledamöter samt - 

eventuellt en till två suppleanter till styrelsen -två revisorer -valberedning. 

13. Övriga frågor 

14. Mötets avslutande 

§16 

Extra årsmöte med fyllnadsval skall utlysas av styrelsen om minst tre personer ur styrelsen, eller om både ordförande och vice ordförande, avgår före mandatperiodens slut. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall översändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan mötet. 

§17 Medlemsmöte 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte. Medlemsmöten är beslutande. Styrelsen är skyldig att kalla till medlemsmöte om revisorerna finner att styrelsen begått sådant fel eller försumlighet som kräver att föreningens medlemmar informeras. Medlemsmöte skall också utlysas om minst en tiondel av föreningens medlemmar ställer sig bakom en motiverad begäran som inlämnas till styrelsen. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelsen jämte dagordning för medlemsmöte översändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid medlemsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras. 

§17 Rösträtt 

Endast medlem i föreningen har rösträtt på årsmöte och medlemsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. Årsmöten och medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande på mötet. 

§19 Beslut och omröstning 

Med undantag för frågor gällande stadgar och föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning skall ske öppet om inte medlem begär sluten omröstning med valsedel. Vid omröstning kring fler än två alternativ ställs förslagen mot varandra så att slutligen endast två alternativ kvarstår. 

§20 Stadgefrågor och upplösning av föreningen 

För att beslut om ändring av dessa stadgar ska vara giltigt ska de ha fattats med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För upplösning krävs att förslaget vid varje möte får stöd av minst 3⁄4 av antalet närvarande medlemmar. Då föreningen upplöses skall dess egendomar tillfalla aktuellt projekt inom Radiohjälpen. 

Umeå 2019-03-12  

bottom of page